صفحه اصلی گسکت شیاردار - Grooved Gasket
Grooved Gasket   
med_groove1
Description  

گسکت شیاردار

گسکتهای شیاردار از یک رینگ فلزی شیار خورده به همراه لایه های نشت بند در دو طرف آن تشکیل شده است. درجاییکه فشار کمی برای بستن پیچهای فلنج اعمال میگردد گسکتهای شیاردار عملکرد خوبی دارند.  این مدل از گسکتها برای فشار و دمای بالا و شرایط سرویس متغیر  مناسب میباشد. بعلاوه لایه غیر فلزی از آسیب دیدن فلنج حتی در فشار های بالا جلوگیری مینماید.

Grooved Gasket  

Grooved   Gasket is made of a metallic serrated core with a sealing layer on both sides.  They are preferred when improved performance at low seating stresses is required . It is particularly suitable for applications where high temperature, pressures and fluctuating conditions are encountered. Non- metal cover layers ensure that flanges are not damaged, even at extreme loads.  

 

Grooved Gasket

 

Grooved Gasket with integral Outer Ring 

 

Grooved Gasket with loose Outer Ring