صفحه اصلی گسکت لاستیکی - Rubber Gasket
Rubber Gasket   
med_plastic
Description  

گسکت لاستیکی

 

گسکتهای لاستیکی در لوله کشیها مخازن و پروژه های مربوط به آب کاربرد دارند. نوع مسطح این گسکتها از ورق لاستیکی بریده می شود.

 مدل تقویت شده با رینگ فلزی برای فشارهای بالا مناسب می‌باشد. در نوع تقویت شده می توان با جایگزین نمودن بخش لاستیکی از رینگ فلزی بدفعات استفاده نمود.

 

Rubber Gasket

 

Rubber gaskets are widely used in pipelines, vessels and water projects. The flat gaskets are cut from rubber sheets.

The metal reinforced rubber gaskets are used for higher pressures. As an advantage, the sealing rubber could be replaced, while the metal ring may be reused.

ویژگیهای انواع گسکتهای لاستیکی                   Rubber gasket features                                  


ویژگی ها 

 

محدوده دمایی

 

سختی 

 

جنس 

 

علامت اختصاری

 

Characteristics

 

Service Temperature

 

Hardness (shore A)

 

Material

 

Abbreviation

 

انعطاف و جهندگی بالا – مانایی فشار عالی ، مقاومت سایش خوب، مقاومت شمیایی متوسط

 

Good resilience , Compression set, Abrasion resistance and chemical resistance 

 

  -70    120 

 

  65 

 

Natural Rubber

 

NR

 

مقاومت ازن عالی ، مقاومت خوب در برابر مواد نفتی و هیدروکربن ها، مقاومت شیمیایی مناسب

 

High ozone resistance ,good performance in hydrocarbon media , moderate chemical resistance 

 

  -40    121 

 

  70 

 

Neoprene 

 

CR 

 

مقاومت عالی در برابر مواد نفتی ( نفت ، بنزین، گازوئیل و رو غن ها)

 

   Good Resistance in oil ( kerosene ,gasoline , lub oils) 

 

  -59    121 

 

  80 

 

Nitrile 

 

NBR 

 

مقاومت عالی در برابر عبور گاز ها ، مقاومت ازن خوب، مقاومت شیمیایی عالی خصوصا در برابر مواد قطبی، اسید ها و بازها

 

Good resistance against gases ,ozone and polar chemicals, acids and bases 

 

  -59   121 

 

  80 

 

Butyl 

 

IIR 

 

مقاومت در برابر ازن عالی ، مقاومت اسیدی خوب، مقاومت قلیایی بسیار خوب

 

Good resistance against ozone acids 

 

  -20   205 

 

  75 

 

Ethylene

 

Propylendiene 

 

EPDM 

 

مقاومت سایشی بسیار خوب

 

Very Good abrasion resistance 

 

  -57   150 

 

  80 

 

Styrene Butadiene 

 

SBR 

 

مقاومت حرارتی و شیمیایی بسیار بالا ، مقاومت اکسید و ازن بالا

 

Very high thermal and chemical resistance ,good resistance against oxidants and ozone 

 

  -40   100 

 

  80 

 

Viton 

 

FKM 

 

مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا

 

High thermal and chemical resistance 

 

  -55   210 

 

  70 

 

silicon

 

SI

 

مقاومت جوی عالی، مقاومت شیمیایی بسیار عالی ، مقاوم در برابر مواد نفتی ، عایق الکتریکی بسیار خوب

 

Good atmospheric resistance very good chemical suitable for oil ,very good insulator 

 

  -40   140 

 

  50-70

 

Hypalon

 

CSM