صفحه اصلی گسکت های اسپیرال - Spiral Wound Gasket

 


Description  

گسکت های اسپیرال

 

گسکتهای اسپیرال ازلایه های به هم فشرده نوارهای فلزی و درزگیر های پر کننده مانند گرافیت ، پی تی اف ائی و الیاف غیر آزبستی که به صورت حلزونی بر روي یکدیگر پیچیده می شوند ساخته می شود. مقطع V   شکل این گسکت حالت فنری ، انعطاف فراوان و  نهایتاً بازدهی خوبی در مقابل فشار و دما را سبب خواهد شد. 

 

Spiral Wound Gasket

 

Spiral wound gaskets consist of a V-shaped metal strip spirally

 

wound in combination with a soft, filler material. The metal strip

 

provides outstanding recovery, while the flexible filler guarantees

 

excellent sealing. Due to this combination of materials the spiral

 

wound gasket is suitable for sealing under severely fluctuating

 

temperature and pressure condition 

 

 

 

گسکت اسپیرال بدون رینگ 

KF-110

Sealing Element Only

گسکت اسپیرال با رینگ داخل

KF-110-IR 

Sealing Element With Inner Ring

گسکت اسپیرال با رینگ خارج

KF-110-OR 

Sealing Element With Outer Ring

گسکت اسپیرال با رینگ داخل و خارج  

KF-110-IO 

Sealing Element With Inner & Outer Ring

گسکت اسپیرال با پارتیشن و رينگها

KF-110-RIB

Sealing Element With Partition and Rings 

 

 

محدوده دمایی نوار  فلزی

 

Temperature Limits for Strip Metal

 

 

 

کد گذاری رنگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Code

 

Abbreviation 

 

Maximum °C 

 

Minimum °C 

 

Strip Material 

 

 

 

 

  304 

 

  760 

 

  -195 

 

  304 SS

 

No Color 

 

  304L 

 

  760 

 

  -100 

 

  304L SS

 

 

 

 

  316L 

 

  760 

 

  -100 

 

  316L SS 

 

 

 

 

321 

 

  760 

 

  -195 

 

  321 SS 

 

 

 

 

  347 

 

  925 

 

  -195 

 

  347SS 

 

 

 

 

IN 600

 

1090 

 

  -100 

 

INCOLOY 800 

 

 

 

 

TI 

 

  1090 

 

  -195 

 

TITANIUM 

 

 

 

محدوده دمایی فیلر

 

Temperature Limits for Filler Material

 

 

 

کد گذاری رنگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Coding

 

Abbreviation 

 

Maximum °C 

 

Minimum °C 

 

Filer Material 

 

 

 

 

CER 

 

  1090 

 

  -212 

 

Ceramic 

 

 

 

 

F.G. 

 

  510 

 

  -212 

 

Flexible-Graphite 

 

 

 

 

PTFE 

 

  260 

 

  -240 

 

Poly tetra fluoro ethylene  

 

 

 

 

ASB 

 

  550 

 

  -198 

 

Chrysotile Asbestos 

 

 

 

 

TNA 

 

  250 

 

  -120 

 

Non-Asbestos 

 

 

 

  گسکتهای اسپیرال مطابق با استاندارد ASME B16.20    ،BS 3381    ،   API601    قابل تولید میباشند

 

For Spiral Wound Gasket the following Standards are adopted: ASME B16.20,      ASME B16.21,         BS 3381