صفحه اصلی گسکت های پوشش فلزی - Metal Jacketed Gasket
Metal Jacketed Gasket   
med_metal
Description  

گسکت های پوشش فلزی

 

گسکتهای پوشش فلزی عموما در مبدل های حرارتی استفاده می‌شود. این نوع از گسکت از یک ماده پرکننده نرم  و یک پوشش فلزی که ان را بطور کامل یا ناقص در برگرفته تشکیل شده است. می توان این گسکتها را به همراه  تقسیم کننده های یک تکه یا جوشی تولید نمود.

 

 مقطع پوشش نیز مسطح یا موج دار میباشد.  

 

Metal Jacketed Gasket

 

Mainly used for heat exchangers, Metal jacketed gaskets are consisted of a soft core surrounded by a metal jacket that totally or partially encloses the filler material.

 

Pass partition bar (Rib) may be incorporated, either integrally or welded.

 

Jacket may be plain or corrugated.

 

 

 

موادماده پرکننده

 

جنس پوشش فلزی

 

ماکزیمم فشار

 

ماکزیمم دما  

 

Jacket Material

 

Filler Material

 

Max .Pressure (Mpa)

 

 Max .Temperature (°C)

 

گرافیت

 

آزبست

 

غیر آزبستی

 

 

 

 

کربن استیل

 

  6.4 

 

  300

 

Carbon Steel

 

Graphite, Asbestos

 

Non-asbestos 

 

مس

 

  6.4 

 

  400 

 

Copper

 

استیل 304 ، 316

 

  6.4 

 

  530 

 

  304 ,316 etc

 

 

 

 

 

  6200DJ Double Jacketed Plain Gasket

 

 

  6200DC Double Jacketed corrugated Gasket